D
D
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z
Digrafos
chgullnnny
qurrtz
Atros simbolos
ÇÑl·l

A D (de) ye a quatrena letra de l'alfabeto aragonés y tercera d'as consonants. O suyo nombre ye de. Representa a oclusiva alveolar sonora /d/.

Significatos d'a D

Simbolos derivatos

Vinclos externos

 Iste articlo ye un borrador. Enamplando-lo aduyarás a amillorar a Biquipedia.