Ll
Ll
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z
Digrafos
chgullnnny
qurrtz
Atros simbolos
ÇÑl·l

Ll ye un dígrafo emplegato en l'aragonés entre atros idiomas.

En aragonés se fa servir ta representar o sonito /ʎ/ y en a grafía de l'Academia de l'Aragonés representa tamién en bells casos o sonito /l/ (bell, ell).

Puzzle stub cropped.pngIste articlo ye un borrador. Enamplando-lo aduyarás a amillorar a Biquipedia.