Qu
Qu
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z
Digrafos
chgullnnny
qurrtz
Atros simbolos
ÇÑl·l

Qu (en minusclas qu) ye un dígrafo emplegato en l'aragonés.

Fonetica

En aragonés representa a oclusiva velar xorda de l'AFI (igual como a c y a k en cadiera y kilometro respectivament).

 Iste articlo ye un borrador. Enamplando-lo aduyarás a amillorar a Biquipedia.