Rr
Rr
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z
Digrafos
chgullnnny
qurrtz
Atros simbolos
ÇÑl·l

rr ye un dígrafo emplegato en l'aragonés. No amaneix nunca a prencipio de parola, a on o soniu d'a "r fuerte" /r/ ye representau graficament por una r simple, como en royo.