JavaScript sê siŏh cṳ̄ng giók-buōng ngṳ̄-ngiòng (iâ hô̤ lā̤ chiū-gō̤ ngṳ̄-ngiòng).

Â-dā̤ sê sāi JavaScript siā gì, â̤ hiēng-sê "Hello World" gì dâi-mā:

<!DOCTYPE HTML><html>  <head>  <title>Gāng-dăng JavaScript Hello World</title>    <script type="text/javascript">      document.write("Hello, world!");        alert("Hello, world!");            console.log("Hello, world!");       </script>  </head>  <body>HTML nô̤i-ṳ̀ng  </body></html>

hĕ̤k-ciā diŏh liù-lāng-ké gì "location bar" diē-sié sāi javascript:, ī hô-dông gì huŏng-sék lì biēu-sê:

javascript:alert("Hello world!");