میلادی ِماه‌ئون گریگوری تقویم دله اینان هستنه. اگه خانّی اتا ماه ِوقایع ره هارشین، ونه اون ماه ِنوم سر کلیک هاکنین تا ونه روزها به ترتیب بِئِن:

رجماه ِنومروز
۱ژانویه۳۱
۲فوریه۲۸ یا ۲۹
۳مارس۳۱
۴آوریل۳۰
۵مه۳۱
۶ژوئن۳۰
۷ژوئیه۳۱
۸اوت۳۱
۹سپتامبر۳۰
۱۰اکتبر۳۱
۱۱نوامبر۳۰
۱۲دسامبر۳۱