پورتال:اسایی دکته‌ئون

مهم ِخورون ِعناوین
Queen Elizabeth II in March 2015.jpg
  • الیزابت دوم، بریتانیای ملکه، بمرده. (عکس دله)
  • کلاردشت دله یک هکتار جنگل تش بسته.
  • گورباچف، شوروی آخرین رهبر، ٩١ سال سن جا، بمرده.
  • سلمان رشدی دیّه سخنرانی کرده که اتا مسلمون مردی وه ره حمله هکرده و خاسته بکوشه؛ ولی وه زنده در بورده.هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۷:۵۰ جهونی

تاریخ:۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲

أمروز ۶ هَره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۵۰   پکن: ۱۵:۵۰   
دشنبه: ۱۲:۵۰   کابل: ۱۲:۲۰   
تهران: ۱۲:۲۰   
بیروت: ۱۰:۵۰    برلین: ۰۹:۵۰   
لندن: ۰۸:۵۰   نیویورک: ۰۳:۵۰


هفتهسپتامبرمهرهَره ما
چارشنبه۲۱۳۰۰
پنج‌شنبه۲۲۳۱۱
جومه۲۳۱۲
شنبه۲۴۲۳
یه‌شنبه۲۵۳۴
دِشنبه۲۶۴۵
اَمروز۲۷۵۶
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.
🔥 Top keywords: