करनाल भारतका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

परिचय

इतिहास

पर्यटन स्थलहरू